Drukuj
Odsłony: 1354

belka loga

Klwów, dnia 10 maja 2018 r.

                                     

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działając na podstawie §19 ust. 4 punkt 8 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, które odbędzie się w dniu 18.05.2018 r. (piątek) o godzinie 14:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 9. Sprawozdanie z działalności statutowej oraz sprawozdanie finansowe Zarządu wraz z przyjęciem bilansu za 2017 rok.
 10. Udzielenie Zarządowi absolutorium za 2017 rok.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

Z dokumentami stanowiącymi załączniki, można zapoznać się osobiście od poniedziałku do piątku w biurze LGD „Wszyscy Razem” przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w godzinach 7.30 – 15.30 lub 30min przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków LGD „Wszyscy Razem”.

Marian Kmieciak

                                                                                                            Prezes Zarządu LGD Wszyscy Razem