belka loga

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działając na podstawie §19 ust. 4 punkt 8 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 r. (czwartek) o godzinie 15.00 w Ostoi Huzara, ul. Piłsudskiego 97, 26-434 Gielniów, przy drodze krajowej nr 12.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
4. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
6. Wybór nowego Zarządu na kadencję 2019-2023.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem.
9. Sprawozdanie z działalności statutowej oraz sprawozdanie finansowe Zarządu wraz z przyjęciem bilansu za 2018 rok.
10. Udzielenie Zarządowi absolutorium za 2018 rok.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

Ze sprawozdaniami można zapoznać się osobiście od poniedziałku do piątku w biurze LGD „Wszyscy Razem” przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w godzinach 7.30 – 15.30 lub 30 min przed wyznaczonym terminem Zebrania Zarządu.

 

Marian Kmieciak
Prezes Zarządu
LGD „Wszyscy Razem”