Drukuj
Odsłony: 1533

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”

ul. Opoczyńska 35 

26-415 Klwów

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Budowa przystani wodnej na rzece Drzewiczce w OdrzywoleDo pobrania: 

Treść zapytania.

Następujące załączniki stanowią integralną część Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót.

Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Załącznik nr 4 – Projekt Techniczny.

Załącznik nr 5 – STWiOR.

 

Protokół z otwarcia ofert.