Drukuj
Odsłony: 1104

1/ Pożyczka dla mikro przedsiębiorców do 5 tys. z PUP:

-    pożyczka również dla podmiotów, które nie zatrudniają lub nigdy nie zatrudniały pracowników,

-    rezygnacja z warunku utrzymania stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.,

-    umorzenie pożyczki następuje jeżeli prowadzona jest działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,

-   nowe warunki umorzenia są dla wszystkich pożyczek, także udzielonych przed wejściem w życie zmian w ramach ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,

-    termin złożenia wniosku o umorzenie pożyczki to 14 dni od dnia spełnienia warunku (3 miesiące prowadzenia działalności od dnia jej udzieleni),

-   przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie będzie przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych,

-    w przypadku spółki cywilnej wniosek składa każdy wspólnik indywidualne wskazując własny rachunek bankowy.

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

https://pruszkow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

2/ Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z PUP:

-    dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku,

-    rezygnacja z obowiązku utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową po okresie dofinansowania (etaty utrzymujemy 3 miesiące od dnia udzielenia pomocy publicznej),

-    pozostałe warunki bez zmian.

https://pruszkow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

3/ Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniającym pracowników z PUP:

-    kolejne transze dofinansowania są wypłacane bez obowiązku comiesięcznego składania oświadczenia o prowadzeniu działalności,

-   zniesienie obowiązku prowadzenia działalności po okresie otrzymywania dofinansowania (działalność utrzymujemy 3 miesiące od dnia udzielenia pomocy publicznej),

-   dofinansowanie przypada od miesiąca złożenia wniosku.

-    pozostałe warunki bez zmian.

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci

https://pruszkow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

4/ Wojewódzkie Urzędy Pracy – dofinansowanie do wynagrodzeń

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow

https://pruszkow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

5/ Świadczenie postojowe z ZUS dla przedsiębiorców samozatrudnionych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne:

-    zniesiony warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

-    świadczenie przysługuje także przedsiębiorcom zawieszonym po 31 styczna 2020 r.,

-    świadczenie przysługuje także osobom wykonującym umowy cywilnoprawne, jeżeli zawarły umowę przed 1 kwietnia 2020 r.,

-    świadczenie może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie,

-    ponowne przyznanie świadczenia postojowego może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego,

-    warunkiem przyznania ponownego świadczenia postojowego jest wykazanie (w kolejnym miesiącu) w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie,

-    świadczenie przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym osób, które korzystają z Ulgi na star i osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +), jeżeli miały one przestój ekonomiczny w następstwie COVID – 19 (spadek obrotów o 15% lub zawiesiły działalność).

https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

6/ Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne:

-    płatnicy składek zatrudniający od 10 do 49 osób, objęci zwolnieniem ze składek. Zwolnienie w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r.

-    ze zwolnienia ze składek będą mogli skorzystać płatnicy składek, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r.

-    zmiana terminu ustalenia liczby ubezpieczonych dla tych płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r. (rozpoczęcie działalności pomiędzy 1 lutego a 29 lutego - 31 marca ▹rozpoczęcie działalności pomiędzy 1 marca a 31 marca - 30 kwietnia 2020 r.),

-    pracownicy młodociani nie są wliczani do limitu ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń (limit ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek),

-    zwolnienie ze składek za marzec 2020 r. pomimo jej opłacenia; Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków (nadpłata za marzec) to rozliczy się ona na  składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.

-    ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start. Przepisy Tarczy Antykryzysowej wskazują, że ze zwolnienia mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

-    ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +).

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

  Link do ogólnych informacji dla Przedsiębiorców. Rozszerzając poszczególne tematy możecie Państwo zapoznać się z udogodnieniami dla przedsiębiorców przygotowanymi przez państwo.

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-przedsiebiorcy  

 Link do ogólnej informacji ZUS. Są tam opisane wszystkie pakiety pomocowe dostępne w ramach tarczy.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371