Drukuj
Odsłony: 2845

W miesiącu listopadzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Celem spotkania było wypracowanie na podstawie zebranych ankiet i notatek podczas spotkań z lokalną społecznością Analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR) Stowarzyszenia LGD "Wszyscy Razem". Należy dodać, iż ankietowanie bezpośrednie rozpoczęliśmy w sierpniu i wrześniu uczestnicząc w spotkaniach na terenie gmin z powiatu grójeckiego oraz przysuskiego.

Wypracowana podczas spotkania analiza SWOT będzie podstawą do określenia celów ogólnych, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR.

Wnioski z przeprowadzonej analizy pochodzą z diagnozy obszaru objętego LSR, ale przede wszystkim z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami terenu LGD, które odbyły się w III kwartale 2015r.

 Mocne strony
• Atrakcyjne położenie komunikacyjne, bliskość dużych ośrodków miejskich
• Dobrze rozwinięte rolnictwo
• Walory środowiska naturalnego – zalesienie obszaru, czyste środowisko, występowanie obszarów szczególnie chronionych – „Krajobraz Doliny Pilicy i Drzewiczki" i obszarów Natura 2000
• Cykliczne imprezy o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
• Polityka prorozwojowa samorządów terytorialnych
• Lokalne produkty – jabłko, papryka, obwarzanek odrzywolski
• Kapitał ludzki, aktywność społeczna mieszkańców
• Dobre warunki do rozwoju turystyki
• Silne grupy producenckie
• Duży obszar inwestycyjny
 Słabe strony
• Niewykorzystane dla rekreacji i turystyki zasoby naturalne
• Wysoki poziom bezrobocia
• Niewystarczająca baza/infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i sportowa
• Mała aktywność młodzieży
• Brak miejsc spotkań integracyjnych dla mieszkańców
• Niskie dochody
• Niedostateczna wiedza mieszkańców na temat możliwości rozwoju
• Ograniczony dostęp do oferty kulturalnej
• Brak współpracy między grupami producenckimi
• Zły stan dróg powiatowych i gminnych
• Monokultura rolnicza
• Niska wiedza ekologiczna mieszkańców
• Małe wsparcie dla organizacji pozarządowych
• Brak oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców
• Brak wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości 
 Szanse
• Położenie geograficzne
• Możliwość pozyskania środków z UE
• Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw, rozwój rynku pracy
• Promocja obszaru LGD
• Rozwój baz przetwórczych dla owoców i warzyw
• Promocja lokalnych produktów
• Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
• Agroturystyka
• Rozwój grup producenckich
• Współpraca między gminami i wymiana doświadczeń
• Podnoszenie jakości lokalnych usług
• Zwiększenie dostępu do bazy kulturalnej
• Podnoszenie kompetencji mieszkańców
 Zagrożenia
• Migracja zarobkowa (głównie wykształconych mieszkańców)
• Zawiłe procedury korzystania ze źródeł finansowania
• Marazm mieszkańców
• Zmiany w trendach dotyczących turystyki wiejskiej
• Spadek aktywności społeczeństwa
• Niedobór wykształconych liderów i animatorów społecznych
• Bariery instytucjonalne dla rozwoju małych i średnic przedsiębiorstw (wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, brak preferencyjnych kredytów na rozpoczęcie działalności)
• Starzenie się społeczeństwa
• Mała świadomość ekologiczna mieszkańców
• Brak substytucyjnych gałęzi produkcji w przypadku klęsk żywiołowych i załamania rynku
• Zanik solidarności społecznej
• Upadek lokalnych przedsiębiorstw

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Wszyscy Razem „ do konsultacji społecznych dotyczących opracowania LSR w biurze LGD „Wszyscy Razem” lub emailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź pod numerem telefony 048 6710010 w. 26.

Raport zespołu roboczego ds. Lokaln...
Raport zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Raport zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju
Raport zespołu roboczego ds. Lokaln...
Raport zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Raport zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju