Drukuj
Odsłony: 1013

belka loga

Klwów, dnia 28 maj 2021 r.

                                     

 

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WSZYSCY RAZEM”

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działając na podstawie
§ 19 ust. 4 punkt 8 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 r. (piątek ) o godzinie 15:00  w Gielniowie – zajazd Ostoja Huzara, ul Piłsudskiego 97, 26-434 Gielniów.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków
  3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2020 rok
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Z dokumentami stanowiącymi załączniki, można zapoznać się osobiście od poniedziałku do piątku w biurze LGD „Wszyscy Razem” przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w godzinach 7.30 – 15.30 lub 30 min przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków LGD „Wszyscy Razem”.

                                                                                                          

Prezes Zarządu

LGD Wszyscy Razem

Marian Kmieciak