W dniu 11 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Ostoja Huzara w Gielniowie odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu i sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za 2020 rok. Udzielono również absolutorium Zarządowi za poprzedni rok. Rok obrotowy zakończony został z zyskiem z działalności statutowej.

belka loga

Klwów, dnia 28 maj 2021 r.

                                     

 

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WSZYSCY RAZEM”

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działając na podstawie
§ 19 ust. 4 punkt 8 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 r. (piątek ) o godzinie 15:00  w Gielniowie – zajazd Ostoja Huzara, ul Piłsudskiego 97, 26-434 Gielniów.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków
  3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2020 rok
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Z dokumentami stanowiącymi załączniki, można zapoznać się osobiście od poniedziałku do piątku w biurze LGD „Wszyscy Razem” przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w godzinach 7.30 – 15.30 lub 30 min przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków LGD „Wszyscy Razem”.

                                                                                                          

Prezes Zarządu

LGD Wszyscy Razem

Marian Kmieciak  

belka loga

Klwów, dn. 07.05.2021 r.

                                     

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych w związku z naborem wniosków w zakresie poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 na przedsięwzięcie„ Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej’’. Szkolenie odbędzie się 13 maja 2021r. o godzinie 10.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole. Spotkanie zostanie przeprowadzone przez pracowników LGD „Wszyscy Razem”.

  Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

 Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma

na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów
i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności
i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały cztery konkursy angażujące Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Zgłoszenia do konkursów można nadsyłać do 20 kwietnia 2021 r.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje XIV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020.

Konkurs zaplanowany jest z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Kierowany jest do firm sektora spożywczego oraz indywidualnych wytwórców żywności.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością
w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa spożywczego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na zainteresowanie nim nie tylko firm komercyjnych, ale także podmiotów i organizacji wytwarzających żywność na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne oraz osoby fizyczne.