belka loga

Dnia 16 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania i realizacji projektu współpracy Lokalnych Grup Działania. Na spotkanie przybyli przedstawiciele czterech LGD: LGD „Zapilicze”, LGD „Stowarzyszenie Dolina Pilicy”, LGD „Perła Jury”, LGD „Wszyscy Razem”. Tematem spotkania było omówienie i określenie warunków realizacji projektu współpracy. Inicjatywa jaką jest realizacja projektu współpracy obejmuje wspólne działania wszystkich czterech Lokalnych Grup Działania mające na celu: poprawę infrastruktury turystycznej oraz wzbogacenie oferty promocyjnej i turystycznej dorzecza rzeki Pilicy i Drzewiczki na obszarze w/w Lokalnych Grup Działania.

Wizyta delegacji Gminy Czarna w Pniewach

W piątek 2 marca br. w Urzędzie Gminy Pniewy gościła delegacja z Gminy Czarna. Gmina Czarna jest gminą rolniczą, położoną w zachodniej części województwa podkarpackiego i terytorialnie przynależy do powiatu dębickiego. Gminy posiadają wieloletni bogaty dorobek w dziedzinie współpracy partnerskiej. Jej działania stanowią najlepszy przykład współpracy gmin. Jest to zasługa dobrze działającego, aktywnego samorządu lokalnego gminy. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. Zaprezentowano dobre praktyki realizowanych projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Mieszkańcy Gminy Pniewy jak i sama Gmina aktywnie ubiegają się o środki pomocowe oraz uczestniczą w działaniach aktywizacyjnych organizowanych przez stowarzyszenie.

 

W dniu 20 lutego br. w Nowym Mieście nad Pilicą odbył się warsztaty refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura oraz zaproszeni goście rozmawiali nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników, a poprzez to całej Strategii.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu, jak również osobom, które wzięły udział spotkaniu warsztatowym.

belka loga

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne, których celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W jakim stopniu jej realizacja w 2017 roku przybliża nas do osiągnięcia zamierzonych celów i wskaźników.

Spotkanie stanowi realizację obowiązku nałożonego na LGD zgodnie z Wytycznymi nr 5/2017 z 18 sierpnia 2017 r. dotyczącymi ewaluacji i monitoringu. Warsztat refleksyjny należy przeprowadzić na początku każdego roku kalendarzowego, tak aby wypracowane wnioski mogły zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni aby uwzględnić wnioski do sprawozdania za 2017 rok. Podczas warsztatu wypracowane zostaną ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR.

Warsztaty odbędą sie 20 lutego 2018 r. o godzinie 10.00 w Restauracji LEO   w Nowym Mieście nad Pilicą.

Moderator warsztatu: Michał  Marciniak

Prezes Zarządu
Marian Kmieciak

pdf Harmonogram warsztatów refleksyjnych (249.06 KB). 

Stowarzyszenie LGD „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie zrzesza 10 gmin powiatu grójeckiego i przysuskiego. Członkami Stowarzyszenia są gminy : Błędów, Belsk Duży, Pniewy, Mogielnica, Nowe Miasto, Odrzywół, Klwów, Rusinów, Gielniów i Potworów. Teren LGD zamieszkuje prawie 56 tyś osób. Do organizacji należą także osoby z sektora gospodarczego i społecznego min. Stowarzyszenia Wiejskie. LGD w oparciu o środki unijnego programu LEADER-PROW realizuję Strategię Rozwoju Lokalnego. To już drugi okres finansowania tego programu. Dzięki pozyskaniu przez LGD środków z tego programu na obszarze gmin wchodzących w skład LGD zostało zrealizowanych bardzo wiele projektów społeczno-kulturalnych i inwestycyjnych. Środki pozyskane przez LGD umożliwiły rozpoczęcie i rozszerzenie kilkudziesięciu działalności gospodarczej. Stowarzyszenie powstało w 2007r. i do 2015 zrzeszało tylko gminy powiatu przysuskiego, a od tego roku powiększyło się o 5 gmin powiatu grójeckiego.