Drukuj
Odsłony: 5510

W procesie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju wykorzystamy następujące metody konsultacji społecznych:

W celu sprawnego przygotowania i konsultowania się bezpośrednio ze społecznością lokalną utworzony zostanie zespół ds. opracowania LSR. Zespól roboczy składać będzie się z 10 osób (z każdej Gminy po jednej osobie ,przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego, publicznego, pracownicy LGD „Wszyscy Razem;) Celem zespołu będzie przygotowanie spotkań informacyjnych , informowanie mieszkańców o spotkaniach konsultacyjnych, przeprowadzeniu ankiet, zebraniu niezbędnych materiałów do opracowania LSR.

W celu zidentyfikowania najważniejszych problemów i wyznaczenia głównych kierunków rozwoju obszaru LGD , wypracowania analizy SWOT zostanie przeprowadzone badanie ankietowe wśród mieszkańców zamieszkujący obszar działania LGD. Ankieta zostanie również zamieszczona na stronie LGD „Wszyscy Razem” a także na stronach gmin należących do LGD. Ankiety zostaną przeprowadzone podczas spotkań konsultacyjnych.

W każdej gminie należącej do LGD odbędą się spotkania konsultacyjne z przedstawicielami sektora gospodarczego, społecznego i publicznego (przedsiębiorcy, radni, sołtysi, władze samorządowe przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy) służące identyfikacji i analizy lokalnych zasobów, sporządzenia analizy SWOT, zdefiniowaniu celów i kierunku rozwoju obszaru LGD.

Bezpośrednią kontrole nad opracowaniem LSR będzie pełni Zarząd. Ponadto wszystkie informacje o pracach nad LSR , ankiety będą zamieszczone na stronie LGd „Wszyscy Razem”. Głowna siedziba biura i filia biura będzie punktem informacyjno – konsultacyjnym mieszkańców obszaru LGD. Nad całością prac nad opracowanie LSR odpowiadać będzie kierownik biura oraz Zarząd. Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju będzie współfinansowane ze środków EFRROW 2014 - 2020