Drukuj
Odsłony: 1811

belka loga2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia   w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków

18.09.2017 – 02.10.2017

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem"
ul. Opoczyńska 35; 26-415 Klwów
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Forma wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 • 63,63 %- w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • do 70% – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Zakres tematyczny operacji

Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska odpowiadający § 2 ust.1 pkt.1 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.; Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2023 LGD "Wszyscy Razem" (dalej "LSR") przez:
Cel ogólny nr 2: Wzmacnianie kapitału mieszkańców i rozwój obszaru LSR
Cel szczegółowy nr 2.2.Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska, Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności

Warunki udzielania wsparcia oraz kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

 

Operacja musi:

 • spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, 2016 poz. 1390),
 • spełnić warunki oceny wstępnej,
 • zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 • zostać uznana za zgodną z LSR,
 • osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z dokumentem „Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych                     do osiągnięcia w r- 63,63 %- w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
  – do 70% – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  – do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.amach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami” załączonym do ogłoszenia o naborze,
 • osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 34 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 14 punktów.
 • w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami przepisami prawa. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową

Limit dostępnych środków w ramach Ogłaszanego

Razem: 610 000,00 zł

 • wkład EFRROW – 388 143,00 zł,
 • wkład publiczny środków krajowych stanowiący wkład własny wnioskodawcy – 221 857,00 zł
 • w przypadku JSFP wymagany wkład własny pochodzi z ich budżetu.

Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

LSR, Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdwr.pl.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR   http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w 2 wersjach papierowych i wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w biurze LGD „Wszyscy Razem ”, ul. Opoczyńska   35; 26-415 Klwów. O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku do biura LGD. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Do pobrania:
ikona word
Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (12,41 KB)
ikona pdfZałącznik nr 2 - Lokalne Kryteria Wyboru Operacji (459,67 KB)
ikona wordZałącznik nr 3 - Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (20,37 KB)