Drukuj
Odsłony: 1402

belka logaLokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków na operacje grantowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków

2.10.2017 –16.10.2017

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”
ul. Opoczyńska 35
26-415 Klwów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Forma wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 • 63,63 % w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Maksymalna kwota dofinansowania oraz intensywność pomocy zgodna z LSR

Na jednego grantobiorcę przewidziano pomoc w formie grantu w wysokości 5 000 zł albo 25 000 zł. W ramach naboru wniosków udzielonych zostanie łącznie 10 grantów o wartości 5 000 zł i 10 grantów o wartości 25 000 zł.

Maksymalna kwota wsparcia dotyczy wnioskowanej kwoty pomocy objętej wnioskiem obejmującej publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) oraz publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR i nie dotyczy kwoty obciążającej budżet LSR stanowiącej sumę wkładu EFRROW oraz wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe - w przypadku ubiegania się o wsparcie wnioskodawcy stanowiącego jednostkę sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami o finansach publicznych)

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt grantowy realizowany przez LGD na podstawie operacji grantowych wybranych do dofinansowania.

Grantobiorcą nie może być przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), Grantobiorcą nie może być pracownik biura LGD ani członek Zarządu LGD.

Zakres tematyczny operacji

Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej odpowiadający odpowiednio § 2 ust.1 pkt. 5 lub 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.).

Zakres tematyczny operacji realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2023 LGD „Wszyscy Razem ” (dalej „LSR”) przez:

Cel Ogólny 2. Wzmacnianie kapitału mieszkańców i rozwój obszaru LSR

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój infrastruktury oraz promocja obszaru LSR

Przedsięwzięcie 2.1.1. Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej

Warunki udzielania wsparcia

 

Operacja musi:

 • spełniać warunki określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, 2016 poz. 1390),
 • zostać uznana za zgodną z fiszką projektową składaną do biura LGD w okresie poprzedzającym nabór wniosków zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 11 Procedury przeprowadzania naboru i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych finansowanych z PROW których beneficjentem jest lokalna grupa działania „Wszyscy Razem”. Warunkiem pozytywniej oceny warunku jest spełnienie poniższych wymagań:
  1) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z fiszą uzgodnioną z LGD na etapie identyfikacji projektu,
  2) informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu uszczegóławiają dane z fiszki projektowej i nie powodują znaczącej modyfikacji operacji grantowej, w szczególności założeń i celu.
 • spełnić warunki oceny wstępnej,
 • zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 • zostać uznana za zgodną z LSR,
 • osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z dokumentem „Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami” stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 • osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 20 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 11 punktów.
 • w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieścić się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o powierzenie grantu stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Limit dostępnych środków w ramach Ogłaszanego naboru.

300 000 zł

Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

Lokalna Strategia Rozwoju, Procedura przeprowadzania naboru i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych finansowanych z PROW których beneficjentem jest lokalna grupa działania „Wszyscy Razem” dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdwr.pl.

 

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w 2 wersjach papierowych i wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w biurze LGD „Wszyscy Razem ”, ul. Opoczyńska 35; 26-415 Klwów. O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku do biura LGD. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Załączniki:

ikona zipZałączniki do Ogłoszenia Nr 01/2017 (130,08 KB)