ikona pdfPROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH FINANSOWANYCH Z PROW, KTÓRYCH BENEFICJENTEM JEST LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WSZYSCY RAZEM” (697,05 KB)

ikona wordZałącznik Nr 1 - FISZKA GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO (18,26 KB)

ikona wordZałącznik Nr 2 - WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU (38,5 KB)

ikona wordZałącznik Nr 2.1 - ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OBEJMUJĄCE KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI (17,19 KB)

ikona wordZałącznik Nr 2.2 - HARMONOGRAM REZLIZACJI GRANTU (11,24 KB)

ikona wordZałącznik Nr 2.3 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (82,01 KB)

ikona wordZałącznik Nr 2.4 - Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością lub wyposażenie (23,71 KB)

ikona wordZałącznik Nr 3 - KARTA OCENY OPERACJI GRANTOWEJ (71,48 KB)

ikona wordZałącznik Nr 4 - pismo wezwanie do usunięcia braków lub poprawy oczywistych omyłek we wniosku o powierzenie grantu (16,93 KB)

ikona wordZałącznik Nr 5 - DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI W PROCESIE WYBORU OPERACJI GRANTOWEJ (14,68 KB)

ikona wordZałącznik Nr 6 - REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (15,49 KB)

ikona wordZałącznik Nr 7 - LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI GRANTOWYCH (15,63 KB)

ikona wordZałącznik Nr 8 - Pismo w sprawie wyboru grantobiorcy (17,89 KB)

ikona wordZałącznik Nr 8.1 - UZASADNIENIE PRZYZNANYCH PUNKTÓW W RAMACH OCENY OPERACJI (28,41 KB)

ikona wordZałącznik Nr 9 - ODWOŁANIE OD DECYZJI RADY - WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU (20,02 KB)

ikona wordZałącznik Nr 10 - Umowa o powierzeniu grantu (33,73 KB)

ikona wordZałącznik Nr 10.1 - Formularz weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową (16,23 KB)

ikona wordZałącznik Nr 10.2 - Sprawozdanie na potrzeby realizacji monitoringu w okresie trwałości operacji (15,86 KB)

ikona wordZałącznik Nr 10.3 - Oświadczenie Grantobiorcy o niepodleganiu zakazowi dostępu do środków publicznych o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu (14,51 KB)

ikona wordZałącznik Nr 10.4 - Oświadczenie Grantobiorcy o niekorzystaniu z innych środków publicznych przy realizacji operacji objętej niniejszą umową (13,79 KB)

ikona wordZałącznik Nr 10.5 - Oświadczenie Grantobiorcy o niepodlegania wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego nr 640/2014 (16,07 KB)

ikona wordZałącznik Nr 11 - Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanej operacji grantowej (15,17 KB)

ikona wordZałącznik Nr 12 - WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU - SPRAWOZDANIE REALIZACJI OPERACJI GARNTOWEJ (41,74 KB)

ikona wordZałącznik Nr 13 - pismo wezwanie do złożenia wyjaśnień do sprawozdania z realizacji grantu (16,99 KB)

ikona wordZałącznik Nr 14 - Raport z czynności kontrolnych wykonanych w ramach wizyty (16,46 KB)

ikona pdfPROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH FINANSOWANYCH Z PROW, KTÓRYCH BENEFICJENTEM JEST LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WSZYSCY RAZEM" z załącznikami (2,69 MB)