Informacje na temat inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

! Od 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizować będzie, w ramach PROW 2014-2020, instrument wsparcia finansowego dla rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tj. na tzw. obszarach ONW).!  Tak jak dotychczas, rolnicy będą mogli ubiegać się o płatność ONW w ramach jednolitego wniosku o przyznanie płatności.  W 2015 r., pomoc przyznawana będzie na warunkach określonych w PROW 2014-2020, tj. w przypadku gdy:

 • Beneficjent, spełniający definicję rolnika aktywnego zawodowo, jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność rolniczą na obszarach ONW;
 • działki rolne, których dotyczy pomoc, są użytkowane jako użytki rolne¹, a ich powierzchnia nie może być mniejsza niż 0,1 ha;
 • powierzchnia użytków rolnych¹ położonych na obszarach ONW należących do danego gospodarstwa rolnego, wynosi co najmniej 1 ha. 

¹ użytki rolne oznaczają każdy obszar zajmowany przez grunty orne, trwałe użytki zielone i    trwałe lub uprawy trwałe.

! Do beneficjentów realizujących 5-cio letnie zobowiązania, podjęte w ramach PROW 2007-2013 mają zastosowanie dotychczasowe warunki w zakresie wysokości stawek oraz przedziałów powierzchniowych i procentowych pomniejszeń w ramach degresywności stawek, tj. te jakie obowiązywały w chwili podjęcia zobowiązania.

! Beneficjenci, którzy otrzymali po raz pierwszy płatność ONW po dniu 1 stycznia 2010 roku, z wyłączeniem rolników, którym po raz pierwszy przyznano płatność ONW na podstawie wniosku o przyznanie płatności ONW złożonego w roku 2014, są zobowiązani do kontynuowania podjętego 5-letniego zobowiązania ONW na dotychczasowych zasadach. Stawki płatności z tytułu gospodarowania na obszarach ONW, obliczane będą oddzielnie dla różnych typów tych obszarów:

 • Płatność dla obszarów górskich (ONW typ górski) - 450 zł/ha
 • Płatność dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny):
 • ONW typ nizinny I - 179 zł/ha
 • ONW typ nizinny II - 264 zł/ha
 • Płatność dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny) - 264 zł/ha.

!  Wsparcie w ramach działania, tak jak dotychczas, przyznawane będzie w formie rocznej płatności udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika.

!  Płatności ONW podlegać będą degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą. W zależności od tej powierzchni, płatność przyznawana będzie w następującym wymiarze:

 • Od 1 do 25 ha - 100% płatności
 • Od 25,01 do 50 ha - 50% płatności
 • Od 50,01 do 75 ha - 25% płatności
 • Powyżej 75 ha - płatność nie będzie przyznawana
 1. Zasady przyznawania płatności ONW w przypadku przeniesienie posiadania gruntów rolnych położonych na obszarach ONW - otwórz
 2. Zasady przyznawania płatności ONW spadkobiercy - otwórz
 3. Zasady przyznawania płatności ONW w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika - otwórz
 4. Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) i płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013, za rok 2015 - otwórz
 5. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności - otwórz
Informacje na temat działania Rolnictwo ekologiczne - kampania 2015 r.
 • Definicje - kampania 2015 r. - otwórz
 • Wprowadzenie do działania Rolnictwo ekologiczne - kampania 2015 r. - otwórz
 • Ogólne zasady przyznawania płatności - kampania 2015 r. - otwórz
 • Termin i miejsce składanie wniosków - kampania 2015 r. - otwórz
 • Zmiana zobowiązania ekologicznego - kampania 2015 r. - otwórz
 • Decyzje w sprawie przyznania płatności ekologicznej - kampania 2015 r. - otwórz
 • Sankcje, zmniejszenia i zwroty wcześniej otrzymanych płatności - kampania 2015 r. - otwórz
 • Siła wyższa - kampania 2015 r. - otwórz
 • Formularze wniosków i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o płatność ekologiczną - Kampania 2015 r. - otwórz
 • Podstawy prawne - kampania 2015 r. - otwórz 
 • Załączniki do wniosku - kampania 2015 r. - otwórz
 • Stawki płatności - kampania 2015 r. - otwórz
 • Koszty transakcyjne - kampania 2015 r. - otwórz
 • Wymogi w działaniu Rolnictwo ekologiczne - kampania 2015 r. - otwórz
 • Informacja dla beneficjentów działania "Program rolnośrodowiskowy", którzy rozpoczęli zobowiązanie w latach 2011-2014 r., w zakresie dostosowania podjętego zobowiązania do nowych ram prawnych. - otwórz
 • Rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020
 • Wzór formularza Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz,
 • Instrukcja wypełniania Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz.
 • Plan działalności ekologicznej - otwórz
 • Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika,następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów - otwórz
 • Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów - otwórz

Informacje na temat działania rolno-środowiskowo-klimatyczne - kampania 2015 r.

Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego PROW 2014-2020