Poddziałania
1. Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych:

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone; Pakiet 2. Ochrona gleb i wód;
Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;
Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000;
Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

2. Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie:

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie; Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

W ramach pakietów 1., 2., 4., 5. i 6. płatność jest przyznawana w wysokości:
- 100% stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
- 75% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
- 60% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 100 ha. Stawki płatności w ramach pakietów rolnośrodowiskowo-klimatycznych:

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone.

Wsparcie:
- 400 zł/ha.

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód.

Wsparcie:
- 650 zł/ha - dotyczy międzyplonów,
- 450 zł/ha - dotyczy pasów ochronnych na stokach o nachyleniu powyżej 20%.

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.

Wsparcie:
- 1 964 zł/ha.

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.

Wsparcie:
- Stawka płatności uzależniona jest od ekstensywnego użytkowania na OSO: 600 zł/ha, występowania gatunków ptaków tj.: rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki): 890 zł/ha, wodniczki: 1 199 zł/ha, dubelta (a także kulika wielkiego): 1 070 zł/ha, derkacza: 642 zł/ha oraz typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1 276 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1 043 zł/ha, murawy: 1 300 zł/ha, półnaturalne łąki wilgotne: 911 zł/ha, półnaturalne łąki świeże: 1 083 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1 206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

Wsparcie:
Stawka płatności uzależniona jest od typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe:
- 1 276 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1 043 zł/ha, murawy: 1 300 zł/ha, półnaturalne łąki wilgotne: 911 zł/ha, półnaturalne łąki świeże: 1 083 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1 206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

Wsparcie:
- 750 zł/ha - w przypadku uprawy,
- 1 000 zł/ha - w przypadku wytwarzania nasion/materiału siewnego.
Płatność przysługuje do maksymalnej powierzchni 5 ha dla poszczególnych gatunków/odmian roślin uprawnych.

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Wsparcie:
- Bydło - 1 600 zł/szt., konie - 1 500 zł/szt., owce - 360 zł/szt., świnie - 1 140 zł/szt., kozy - 580 zł/szt.
Płatność przysługuje do maksymalnej liczby zwierząt w jednym stadzie tj.: (i) krów: 100 sztuk; (ii) loch tej samej rasy: 70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej, 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej oraz 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej.

Beneficjent:
Rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów oraz w przypadku Pakietu 4 i 5 dodatkowo inni zarządcy gruntów.