Poddziałania

 1. Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (typy operacji: Modernizacja gospodarstw rolnych, Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN).
 2. Inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych).
 3. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (Scalanie gruntów).

Poddziałanie 1 - typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych".

Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:

 • rozwój produkcji prosiąt,
 • rozwój produkcji mleka krowiego,
 • rozwój produkcji bydła mięsnego,
 • inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Restrukturyzacja gospodarstwa prowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Beneficjent prowadzi w gospodarstwie uproszczoną rachunkowość od dnia przyznania pomocy.

Beneficjent:

rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa rolników.

W przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o pomoc może ubiegać się jedynie spółka osobowa.
Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się wspólnie o pomoc w ramach tego poddziałania w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej.
Progi dostępu - wielkość ekonomiczna gospodarstwa - standardowa produkcja (SO): 10 tys. euro - 200 tys. euro.
W przypadku inwestycji dotyczących rozwoju produkcji mleka krowiego - pomoc może być przyznana, jeżeli w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów albo utrzymywane jest minimum 15 krów i w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną osiągnięty zostanie próg co najmniej 25 krów oraz wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy nie jest większa niż 200 tys. euro.
W przypadku młodego rolnika - pomoc może być przyznana nawet jeżeli w gospodarstwie nie są utrzymywane krowy albo utrzymywanych jest mniej niż 15 krów. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 10 tys. euro, a w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną zostanie osiągnięty próg co najmniej 25 krów.
Wsparcie gospodarstw do 300 ha.
W przypadku grupy rolników - warunek posiadania gospodarstwa powinien być spełniony przez każdego z rolników tworzących grupę, jednakże dopuszcza się, aby gospodarstwo nie miało wymaganej minimalnej wielkości ekonomicznej, jeżeli:

 • w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie,
 • suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników tworzących grupę wynosi minimum 15 tys. euro.

Żadne z gospodarstw rolników tworzących grupę nie może mieć większej, niż wskazane powyżej, maksymalnej wielkości ekonomicznej lub powierzchni.
W przypadku inwestycji w produkcję prosiąt - minimalna liczba loch po zrealizowaniu operacji ma wynosić 50.
Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie chowu drobiu, chyba że produkcja jest ekologiczna albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z konwencjonalnego na ekologiczny.
Wsparcie:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych, albo
 • 50% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku innych beneficjentów;
 • nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wielkość wsparcia dla beneficjenta, na jedno gospodarstwo (w tym na realizacje projektów zbiorowych), w okresie realizacji Programu:

 • 900 tys. zł na rozwój produkcji prosiąt,
 • 500 tys. zł na inwestycje związane bezpośrednio z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi, w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca,
 • 200 tys. zł pozostałe.

Powyższe limity nie łączą się. Wsparcie wyłącznie dla operacji o kosztach kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

Poddziałanie 1 - typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000".

Instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska w gospodarstwach zlokalizowanych na obszarach Natura 2000. Ze względu na możliwość stosowania nowych rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony środowiska, planowany typ operacji ma też wymiar proinnowacyjny oraz wpisuje się w cele przekrojowe w zakresie środowiska i klimatu.
W gospodarstwie zachowana zostanie obsada zwierząt, wynikająca z planu zadań ochronnych lub, gdy program ochrony nie określa dopuszczalnej obsady zwierząt - maksymalnie 2 DJP/ha.
W przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy produkcji zwierząt trawożernych na bazie trwałych użytków zielonych należących do gospodarstwa.

Wsparcie:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji dla młodych rolników, albo
 • 50% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku innych beneficjentów.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:

 • 200 tys. zł - na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich;
 • 500 tys. zł - jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie.

Beneficjent:
rolnik

Poddziałanie 1 - typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN".
Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze OSN i prowadzącego produkcję zwierzęcą. Wymaga się, aby po realizacji inwestycji gospodarstwo wyposażone było w urządzenia do składowania nawozów naturalnych o pojemności (powierzchni) odpowiadającej co najmniej 6 - miesięcznej produkcji nawozów naturalnych w tym gospodarstwie. Wsparcie na inwestycje o charakterze dostosowawczym może być udzielane jedynie w okresie realizacji programu działań dla danego OSN lub w ciągu 12 miesięcy od daty, gdy dany standard stał się obowiązkowy, a w przypadku młodych rolników także w okresie 24 miesięcy od daty przejęcia gospodarstwa.
Wsparcie obejmuje koszty budowy (a także przebudowy lub rozbudowy) urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych, koszty ogólne.
Wsparcie:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji dla młodych rolników, albo
 • 50% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku innych beneficjentów.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Beneficjent:
rolnik

Poddziałanie 2 - Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Wsparcie:
50% kosztów kwalifikowalnych i jednocześnie nie więcej niż:

 • 3 mln zł dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu i nie mniej niż 100 tys. zł na operację, a
 • w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu nie więcej niż 15 mln zł i nie mniej niż 100 tys. zł na operację,

50% kosztów kwalifikowalnych i jednocześnie nie więcej niż 300 tys. zł dla rolników rozpoczynających działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i nie mniej niż 10 tys. zł.

Beneficjent:

 • podmiot, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
 • rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (dotyczy rolników rozpoczynających działalności gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych).

Poddziałanie 3 - Scalanie gruntów Zakres:

  1. opracowanie projektu scalenia:
  2. do 800 euro/ha - dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie,
  3. do 650 euro/ha - pozostałe województwa.
  4. zagospodarowanie poscaleniowe:
  5. do 2 tys. euro/ha - dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie,
  6. do 1, 9 tys. euro/ha - pozostałe województwa.

Wsparcie:
100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Beneficjent:
starosta