Poddziałania
1. Wsparcie przygotowawcze.
2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.
4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Wspierane będą operacje mające na celu:
1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR);
2) zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
3) dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
4) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
5) podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji;
6) rozwój produktów lokalnych;
7) rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
8) zachowanie dziedzictwa lokalnego;
9) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
10) rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

Poddziałanie 1 - Wsparcie przygotowawcze.
Wsparcie przygotowawcze ma na celu wsparcie lokalnych grup działania (LGD) i lokalnych społeczności w przygotowaniu LSR, które będą realizowane w okresie 2014-2020 oraz utrzymanie potencjału administracyjnego istniejących LGD lub jego zbudowanie na obszarach dotąd nieobjętych podejściem Leader.
Wsparcie w formie płatności ryczałtowej.
Kwota i wielkość wsparcia zostanie określona na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów.

Beneficjent:
Stowarzyszenie, fundacja lub związki stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Poddziałanie 2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Beneficjent (w zależności od zakresu operacji):
- osoba fizyczna,
- osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne,
- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.
W przypadku projektów grantowych beneficjentem jest LGD a realizatorami grantów mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, tj. np. koła gospodyń wiejskich. Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

Wsparcie:
- 300 tys. zł - limit na operacje, z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,
- 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego,
- 100 tys. zł. na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- 50 tys. zł kwoty pomocy na operację własną.

Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 tys. zł. Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 tys. zł.

Poddziałanie 3 - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Wsparcie:
- całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 tys. zł,
- limit pomocy na LGD: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałań „Wsparcie na wdrażanie operacji...", oraz „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących...".

Beneficjent:
LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Poddziałanie 4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Wsparcie nie może dotyczyć kosztów zrefundowanych w ramach innych programów współfinansowanych ze środków funduszy EFSI.

Beneficjent:
- LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.