Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.

PROW 2014 - 2020 będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020.

  1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.
  2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.
  3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
  5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
  6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro z czego:

  • 8 598 280 814 euro będą to środki UE (EFRROW)
  • 4 915 014 186 euro wyniesie wkład krajowy.

Plan finansowy dla PROW 2014-2020 (wg działań, poddziałań)

Działanie / poddziałanie/ typ operacji Budżet
ogółem (euro)
Transfer wiedzy i działalność informacyjna 58 001 302
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw 75 002 515
Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych 33 004 179
Modernizacja gospodarstw rolnych 2 401 064 486
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 61 500 000
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN 37 500 000
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych 693 070 461
Scalenia gruntów 138 994 740
Przywracanie potencjału produkcji rolnej i działania zapobiegawcze 414 981 968
Premia dla młodych rolników 717 997 734
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 413 939 978
Restrukturyzacja małych gospodarstw 882 980 666
Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych 64 999 372
Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa 130 000 317
Targowiska - podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich 74 966 634
Odnowa wsi - podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich 1 000 000 049
Tworzenie grup i organizacji producentów 402 987 547
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 1 184 062 782
Rolnictwo ekologiczne 699 961 515
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 2 165 998 652
Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych 300 997 069
Współpraca 57 999 730
LEADER 734 999 913
Pomoc techniczna 208 283 391
Renty strukturalne - zobowiązania 560 000 000
RAZEM PROW 2014-2020 13 513 295 000