Poddziałania

 1. Wsparcie dla korzystających z usług doradczych. Zakres:
 2. świadczenie kompleksowej porady dla rolnika,
 3. świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu.
 4. Wsparcie na szkolenia doradców.

Poddziałanie 1 - Wsparcie dla korzystających z usług doradczych.

Wsparcie:
100 % kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż:

 • równowartość 1 500 euro za poradę - opracowanie i zrealizowanie 3-letniego programu doradczego dla rolnika / grupy rolników,
 • równowartość 1 050 euro za poradę - opracowanie i zrealizowanie 2-letniego programu doradczego dla rolnika / grupy rolników,
 • równowartość 500 euro za poradę - opracowanie i zrealizowanie programu doradczego dla właściciela lasu/grupy właścicieli lasów.

Rolnik lub właściciel lasu może skorzystać z porady maksymalnie dwa razy w okresie
realizacji PROW 2014-2020.

Beneficjent:

 • publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze,
 • prywatne podmioty doradcze,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (w przypadku porad świadczonych na rzecz właścicieli lasów),
 • konsorcja tworzone przez ww. podmioty.

Poddziałanie 2 - Wsparcie na szkolenia doradców.

Wsparcie:
100% kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż:
równowartość 200 tys. euro za trzy lata szkolenia doradców dla jednego podmiotu doradczego w okresie realizacji Programu.

Beneficjent:

 • Centrum Doradztwa Rolniczego,
 • instytuty badawcze,
 • uczelnie,
 • konsorcja tworzone przez ww. podmioty.