Poddziałanie:

Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (Współpraca w ramach grup EPI). Pomoc w ramach tego działania dotyczy wyłącznie projektów o charakterze innowacyjnym.
Wsparciem objęte zostaną grupy EPI utworzone w celu opracowania i wdrożenia konkretnej operacji.
Przedmiotem operacji mogą być produkty oraz praktyki, procesy i technologie związane z produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zakres:
a) tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI),
b) rozwój nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym,
c) projekty pilotażowe dotyczące wdrożenia do praktyki rozwiązań uzyskanych w wyniku realizacji operacji z zakresu wskazanego w pkt. b).

Wsparcie:
- 100% kosztów kwalifikowalnych dotyczących kosztów funkcjonowania grupy operacyjnej, studiów wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji,
- 90% kosztów kwalifikowalnych dotyczących prowadzenia prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji,
- zgodnie z odpowiednim działaniem, do którego zakwalifikowana zostaną koszty bezpośrednio związane z realizacja operacji (koszty inwestycyjne, zakup praw do własności intelektualnej, patentów, licencji),
- na tworzenie i funkcjonowanie grup EPI (zakres a) do 2 mln zł i nie więcej niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji z zakresu b) i c),
- do 10 mln zł na operacje z zakresu b) i c) na jedną grupę EPI w okresie realizacji Programu.

Beneficjent:
- grupy operacyjne na rzecz innowacji.