Stawki płatności
- wsparcie na zalesienie - jednorazowa płatność za wykonanie zalesienia w wysokości od 4 984 zł/ha do 7 624 zł/ha - w zależności od składu gatunkowego wykonanego zalesienia, nachylenia terenu, charakterystyki zalesionych gruntów (grunty erozyjne) oraz rodzaju materiału sadzeniowego. Dodatkowo przysługuje płatność na ewentualne ogrodzenie w wysokości 8,82 zł/mb lub na zabezpieczenie 3 palikami sadzonek w wysokości 1 132 zł/ha,
- premia pielęgnacyjna - wypłacana przez 5 lat na utrzymanie i pielęgnowanie uprawy w wysokości od 794 zł/ha/rok do 1 628 zł/ha/rok - w zależności od nachylenia terenu, charakterystyki zalesionych gruntów (grunty erozyjne) oraz wykorzystania sukcesji naturalnej. Dodatkowo przysługuje płatność na ewentualną ochronę sadzonek, przed zwierzyną, poprzez stosowanie repelentów (płatność w wysokości 424 zł/ha),
- premia zalesieniowa - wypłacana przez 12 lat na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej - 1 215 zł/ha/rok.

Beneficjent:
- rolnik - właściciel gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne,
- jednostki samorządu terytorialnego będące właścicielami gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne - tylko w zakresie wsparcia na zalesienie.

Powierzchnia:
- maksymalna powierzchnia gruntu objętego pomocą w okresie programowania 2014 - 2020 na jednego beneficjenta nie będzie większa niż 20 ha.