Drukuj
Odsłony: 2608

PYTANIE: Czy stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą są traktowane jako przedsiębiorcy? Jeśli tak, to czy mogą starać się o środki z zakresu rozwijania działalności gospodarczej? Czy tym samym są wykluczone z możliwości uczestnictwa w konkursach grantowych?

Odpowiadając na to pytanie należy wskazać przede wszystkim na przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Cechą podstawową stowarzyszeń jest działalność niezarobkowa. Warto rozróżnić stowarzyszenia tzw. zwykłe, które nie posiadają osobowości prawnej (choć z mocy ustawy ma zdolność prawną), od stowarzyszeń tzw. rejestrowych posiadających osobowość prawną i zarejestrowanych w rejestrze stowarzyszeń Krajowym Rejestrze Sądowym. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków." (art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Należy jednak podkreślić, że prowadzenie działalności gospodarczej jest możliwe jedynie przez stowarzyszenie posiadające osobowość prawą. Aby mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest dodatkowo zarejestrowanie się stowarzyszenia w rejestrze przedsiębiorców KRS (czyli obok rejestru stowarzyszeń KRS). Z chwilą dokonania wpisu (rejestracji) organizacja staje się przedsiębiorcą, i jako przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie na rozwój działalności gospodarczej.