Drukuj
Odsłony: 1926

PYTANIE: Czy zakład budżetowy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, obiektów sportowych będących własnością Powiatu może ubiegać się o wsparcie na rozwój działalności gospodarczej w ramach LSR?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW o pomoc na rozwój działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność. Zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych (rozlicza się z budżetem państwa w trybie tzw. budżetowania netto). Nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego. Zakład budżetowy, nie jest jednak przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, bowiem nie wykonuje działalności gospodarczej we własnym imieniu, lecz w imieniu tej jednostki, która go utworzyła. Zakład budżetowy nie może zatem ubiegać się wsparcie na rozwój działalności gospodarczej w ramach LSR.