Drukuj
Odsłony: 1508

belka loga

Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" zaprasza do składania fiszek projektów na operacje grantowe.

W najbliższym czasie LGD planuje ogłosić nabór na operacje grantowej w celu wyboru Grantobiorców i udzielenia im grantów. Nabór wniosków poprzedza zebranie fiszek projektowych. Na podstawie fiszek LGD opracuje ogłoszenie o naborze i ogłosi nabór wniosków o powierzenie grantu.

Granty są to operacje, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm.). Nazwa projektu grantowego planowanego do realizacji przez LGD brzmieć będzie "Zagospodarowanie i rozwój obiektów społeczno - kulturalnych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego". LGD zamierza zrealizować jeden projekt grantowy na łączną kwotę 300 000 zł. W ramach tej kwoty udzielone zostaną granty. Na jednego grantobiorcę przewidziano pomoc w formie grantu w wysokości 5 000 zł albo 25 000 zł. Planuje się udzielenie łącznie 10 grantów po 5 000 zł i 10 grantów po 25 000 zł.

Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami", grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD Grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji (operacja grantowa). Nabór grantobiorców odbywać się będzie zgodnie z Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru Grantobiorców w ramach projektów grantowych finansowanych z PROW, których beneficjentem jest Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem", załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Na etapie oceny zgodności operacji z LSR (CZĘŚĆ B: OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, CZĘŚĆ B1: OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z CELAMI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR), 4. Zgodność wniosku o dofinansowanie z fiszą projektową z etapu identyfikacji projektu) nastąpi weryfikacja zgodności wniosku o powierzenie grantu z fiszką projektową. Warunkiem pozytywniej oceny kryterium jest spełnienie poniższych wymagań:

  1. informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z fiszą uzgodnioną z LGD na etapie identyfikacji projektu,
  2. informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu uszczegóławiają dane z fiszki projektowej i nie powodują znaczącej modyfikacji operacji grantowej, w szczególności założeń i celu.

I. Zakres tematyczny

Zakres tematyczny projektu grantowego obejmować będzie operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390), tj. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

II. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR

Cel Ogólny 2: Wzmacnianie kapitału mieszkańców i rozwój obszaru LSR Cel szczegółowy 2.1 Rozwój infrastruktury oraz promocja obszaru LSR

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Przedsięwzięcie 2.1.1 Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej

III. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Wskaźnik oddziaływania: Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej u mieszkańców obszaru partnerstwa (%) - wskaźnik jakościowy

Wskaźnik rezultatu: Wzrost zadowolenia z życia mieszkańców obszaru LSR (%) - wskaźnik jakościowy

Wskaźnik produktu: Liczba obiektów infrastruktury objętych wsparciem - wskaźnik ilościowy. Liczba udzielonych grantów - wskaźnik ilościowy.

IV. Cel projektu

Projekt ma oddziaływać na zidentyfikowany problem obszaru LSR jakim jest potrzeba zwiększenia dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej. Operacje grantowe realizowane dzięki wsparciu LGD powinny pozwolić wyremontować lub zmodernizować małe obiekty infrastruktury. Operacje powinny dotyczyć obiektów i miejsc ważnych dla mieszkańców związanych również z dziedzictwem kulturowym obszaru LSR.

V. Termin realizacji projektu

Termin zakończenia projektu grantowego nie może przekraczać okresu 6 miesięcy od daty udzielenia grantu.

VI. Forma wsparcia:

Finansowanie grantów realizowane jest ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju. Pomoc na operację grantową jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych oraz 100% - w przypadku pozostałych podmiotów. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt. Grantobiorcą nie może być przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), Grantobiorcą nie może być pracownik biura LGD ani członek Zarządu LGD.

VII. Wysokość grantów:

LGD zamierza zrealizować jeden projekt grantowy na kwotę 300 000 zł. Na jednego grantobiorcę przewidziano pomoc w formie grantu w wysokości 5 000 zł albo 25 000 zł. Określenie limitu w formie przedziału podyktowane zostało konsultacjami, jacy potencjalni beneficjenci będą zainteresowani realizacją takiego projektu. Wyniki konsultacji wskazały, iż wnioskodawcami będą różne podmioty, które dysponują zróżnicowanym zasobem środków własnych. Całkowita wartość operacji obejmuje sumę kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych operacji. Planuje się udzielenie łącznie 10 grantów po 5 000 zł i 10 grantów po 25 000 zł.

VIII. Obowiązujące kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do informacji - Wykaz lokalnych kryteriów wyboru grantów.

IX. Termin i sposób składania fiszek

Termin i miejsce składania fiszek grantu w ramach projektu grantowego: 21.07.2017 r. - 28.07.2017 r. w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Fiszki składane powinny być w formie pisemnej na formularzu będącym załącznikiem do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

pdf Ogłoszenie o naborze fiszek na operacje grantowe (527 kB)

pdf PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU GRANTOBIORCÓW (1,9 MB)

word FISZKA GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO (48,76 kB)

word LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI GRANTOWYCH (2.17 MB)