Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działając na podstawie § 20 ust. 5 litera g Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 15.00 „Browary Gielniowskie” ul. Piłsudzkiego 97, 26-434 Gielniów.

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie ważności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 4. Wybór Sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2023.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 8. Głosowanie nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023 i wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2023.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 11. Głosowanie nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
 12. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu i podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Wszyscy Razem”.
 16. Uzupełnienie składu Rady LGD Wszyscy Razem i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady LGD „Wszyscy Razem”.
 17. Uzupełnienie składu Zarządu LGD „Wszyscy Razem” i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu LGD „Wszyscy Razem”.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie zebrania.

Z dokumentami stanowiącymi załączniki, można zapoznać się osobiście trzy dni przed posiedzeniem Walnego w biurze LGD „Wszyscy Razem” przy ulicy Szkolnej 1, 26-434 Gielniów, w godzinach 7.30 – 15.30 lub 30 min przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków LGD „Razem”.