belka 081222

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Tradycja i nowoczesność Polska Włochy – organizacja wizyt studyjno-szkoleniowych na terenie GAL Ernici Simbruini z udziałem przedsiębiorców i lokalnych liderów z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice oraz Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniach 23 -29 maja 2022r. oraz wdniach 25 - 30 października 2022 r. odbyła się wizyta studyjno –szkoleniowa w ramach międzynarodowego projektu współpracy Polsko – Włoskiej, którego partnerem jest GAL ERNICI SIMBRUINI. Delegacja polskiej LGD „Wszyscy Razem” reprezentowana była przez przedstawicieli Zarządu, Rady, Samorządowców Gmin partnerskich z obszaru LGD „Wszyscy Razem”oraz przedsiębiorców i lokalnych liderów. Projekt współpracy finansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

belka loga

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” w dniu 23 grudnia 2019r. odebrała inwestycję „Przystań wodna (kajakowa) w Odrzywole”. Przystań została wybudowana na rzece Drzewiczce, przed piętrzeniem rzecznym. Jest to obiekt małej infrastruktury turystycznej, który powstał w ramach Projektu Współpracy „KAJAK”- Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa. Przedsięwzięcie realizowane było przez wszystkie Lokalne Grupy Działania z Doliny Pilicy. Kolejnymi elementami tego projektu były miejsca biwakowe nad Pilicą i kompleksowy przewodnik turystyczny rzeki Pilicy. Przystań umożliwi bezpieczne wodowanie kajaków przed piętrzeniem rzecznym i stanowić będzie „punkt widokowy” na rzece Drzewiczce.

belka 081222

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Tradycja i nowoczesność Polska Włochy – organizacja wizyt studyjno-szkoleniowych na terenie GAL Ernici Simbruini z udziałem przedsiębiorców i lokalnych liderów z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice oraz Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 15 styczna 2021, została zawarta umowa o przyznaniu pomocy nr 00016-6936-UM0720017/20 pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie a Lokalna Grupa Działania – Nadarzyn – Raszyn – Michałowice z siedzibą Reguły oraz Lokalną Grupą Działania "Wszyscy Razem" z siedzibą w Klwowie. Umowa dotyczy realizacji projektu współpracy w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym porzez podnoszenie wiedzy społeczzności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; Rozwój rynku zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie targowisk objety zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.