belka loga

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 4/2021 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 1 lutego 2022 roku o godzinie 13.00 w biurze LGD „Wszyscy Razem”.

Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD.
 • Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępna, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem.
 • Przyjęcie listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR, które nie przeszły pozytywnej oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, oceny zgodności z programem.
 • Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 • Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 • Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 • Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie)
 • Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji wraz ustaleniem kwoty wsparcia ( podjęcie uchwały punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 • Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.
 • Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
 • Wolne wnioski i zapytania
 • Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Marek Mikołajewski