belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem
ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na przedsięwzięcie

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wszyscy Razem

pdf Treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami