belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 01/2016 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 31 stycznia 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia
 3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady
 4. Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku
 5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 6. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 7. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 8. Niewybranie operacji do finansowania.
 9. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 10. Przyjęcie listy rankingowej gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
 11. Wybór operacji do dofinansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji wraz ustaleniem kwoty wsparcia.
 12. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.
 13. Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                   Przewodniczący Rady
Marek Mikołajewski