PYTANIE: Czy zakład budżetowy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, obiektów sportowych będących własnością Powiatu może ubiegać się o wsparcie na rozwój działalności gospodarczej w ramach LSR?

PYTANIE: Jaka forma umowy ze stowarzyszeniem jest najlepsza w przypadku udostępnienia nieruchomości (przez gminę).

PYTANIE: Pytanie, które pojawiło się w wersji obiegowej wraz z odpowiedzią uzyskaną w śląskim UM. Pozwolę sobie zacytować całość: Pytanie: „Czy będzie możliwe dofinansowanie operacji w ramach premii na rozpoczęcie działalności, gdy wnioskodawca we wniosku założy koszt: zakup minikoparki, np. 85 000 zł czyli więcej niż kwota przyznania dofinansowania, jaką nasze LGD przyjęło na poziomie 50 000 zł? Czy zatem biorąc pod uwagę że w zestawieniu rzeczowo-finansowym ujęto tylko jedną pozycję, jest to dopuszczalne? Czy zatem wnioskodawca może sam określić że kwalifikuje tylko „dopuszczalne” 50 tyś zł, pozostałe koszty ujmując jako niekwalifikowane (będzie to zatem podział w obrębie jednej pozycji zestawienia)”. Odpowiedź z UM: „Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015r.,  o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia. A zatem nie ma możliwości wyboru operacji, których kwota jest niższa lub wyższa od ustalonej w Lokalnej Strategii Rozwoju”Czyli: czy operacja musi w tym przypadku zawierać się w kwocie 50 000 zł – i ani grosza więcej? Wydaje się to niemożliwe do spełnienia.

PYTANIE: Czy stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą są traktowane jako przedsiębiorcy? Jeśli tak, to czy mogą starać się o środki z zakresu rozwijania działalności gospodarczej? Czy tym samym są wykluczone z możliwości uczestnictwa w konkursach grantowych?

PYTANIE: Czy członek spółki z o.o. może wnioskować o środki z zakresu podejmowania działalności gospodarczej? Co w przypadku gdy ktoś posiada jedynie udziały w danej spółce – czy to wyklucza go ze starania o środki z zakresu podejmowania działalności gospodarczej?

PYTANIE: Czy spółka z o.o. posiadająca siedzibę poza obszarem wiejskim objętym LSR, ale posiadająca na tymże terenie swój oddział – może ubiegać się o pomoc w ramach realizacji LSR?

PYTANIE: Czy wnioskodawca zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą i pozyskać środki na przebudowę nieruchomości pod kątem przystosowania jej do planowanej działalności, musi we wniosku przedstawić pozwolenie na budowę uwzględniające zamiar prowadzenia tam tejże działalności?

PYTANIE: Jakie są obostrzenia dotyczące wkładu własnego w postaci posiadanej nieruchomości? Czy np. budynek może być w trakcie budowy? Czy pozwolenie na budowę musi być wydane nie wcześniej niż w 2014 roku? 
Co rozumieć należy przez „prowadzenie działalności gospodarczej”? Czy wystarczy sam wpis do CEIDG?
Czy np. okres zawieszenia działalności gospodarczej może być wliczany w czas prowadzenia działalności gospodarczej?