PYTANIE: Przypadek: podczas realizacji operacji koszty się zmieniają (np. rośnie kurs Euro) – jak wygląda wtedy rozliczenie poniesionych kosztów w przypadku operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej?

PYTANIE: Czy osoba zatrudniana, należąca do grupy defaworyzowanej – musi posiadać miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, aby wnioskodawca mógł uzyskać dodatkowe punkty w trakcie oceny?

PYTANIE: Czy podmiot (osoba fizyczna) rozwijająca działalność gospodarczą umiejscowioną na terenie wiejskim objętym LSR, lecz nie posiadająca miejsca zamieszkania na tymże obszarze – może ubiegać się o dotację?

PYTANIE: Kwestia operacji własnej – jeżeli znajdzie się realizator zadania, operacja wchodzi na tryb konkursowy – zatem LGD ocenia ją pod względem kryteriów operacji własnej – które wcześniej przyjęła (te kryteria będą także używane kiedy rada będzie oceniać operację własną LGD – kiedy nie zgłosi się żaden realizator zadania), czy ma je ocenić wg kryteriów jakie zostały przyjęte dla operacji indywidualnych/konkursowych. Dodatkowo, operacje własne mogą max. zostać dofinansowane na poziomie 50 tyś zł, z kolei operacje indywidualne muszą posiadać koszty całkowite na poziomie min. 50 tyś zł., jeżeli LGD w LSR zawarło realizację operacji własnych i przyjęło budżet na poziomie 40 tyś lub też 35 tyś zł, to „przesuwając” daną operację na tryb konkursowy, realizator tego projektu już „z góry” musi założyć iż doda do projektu odpowiednio 10 lub 15 tyś zł jako te minimum kosztów całkowitych. Jeżeli zaś operację własną LGD – będziemy realizować jako LGD – wówczas możemy zrealizować ją na poziomie przyjętym w LSR czyli 40 tyś zł lub 35 tyś zł?

PYTANIE: W rozp. W przypadku gmin i powiatów pojawia się wyłączenie dot. siedziby (mogą ją mieć poza obszarem). W naszym przypadku tak jest  w mieście Pszczyna – siedziba Gminy i powiatu w mieście ale gmina ta ma jeszcze 12 sołectw. Czy to rozporządzeniowe wył. dot. również jednostek organizacyjnych Gminy – np. Dom Kultury? Czy mając siedzibę w Pszczynie, może być wnioskodawcą projektu, jaki będzie realizował na obszarze wiejskim/dla mieszkańców obszaru wiejskiego?

PYTANIE: Czy w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji można ująć tylko jedną pozycję, np. zakup minikoparki (sprzęt który umożliwi świadczenie usług, co za tym idzie prowadzenie działalności w tym kierunku)?.

PYTANIE: Czy można w ogłoszeniu o naborze lub innej informacji dot. pozyskiwania środków w ramach LGD, dedykować środki WPROST dla JST?

PYTANIE:Jakich wniosków nie dotyczy biznesplan? (zakresy 1 i od 5 do 8 rozp.?)