PYTANIE: Czy spółka z o.o. posiadająca siedzibę poza obszarem wiejskim objętym LSR, ale posiadająca na tymże terenie swój oddział – może ubiegać się o pomoc w ramach realizacji LSR?

Przedmiotowe kwestie uregulowane zostały w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570). Jednym z warunków przyznania pomocy dla osób prawnych, zawartym w zmienianym rozporządzeniu, jest konieczność wykazania, iż siedziba osoby prawnej lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej „LSR”, z której środków podmiot chce uzyskać pomoc finansową rozporządzenia. W przypadku natomiast osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podobnie należy wykazać, że miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.  Udokumentowanie tego faktu stanowi pewnego rodzaju zapewnienie, że pomoc trafi do podmiotów trwale związanych z daną społecznością i obszarem. Zastosowanie przez Ministra Rolnictwa w dyspozycji § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia spójnika „lub” oznacza alternatywę (z łac. alternus = występujący na przemian). Zgodnie z zasadami logiki prawniczej, alternatywa dwóch zdań jest prawdziwa, jeśli co najmniej jedno z nich jest prawdziwe. Oznacza to, że przepis wskazuje możliwość ubiegania się o wsparcie wnioskodawcy, którego oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, podczas gdy jego siedziba można znajdować się poza tym obszarem. Nie budzącą natomiast wątpliwości będzie sytuacja gdy wnioskodawca ubiegający się o pomoc będzie miał zarówno siedzibę jak i swój oddział na terenie wiejskim objętym LSR. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana przez LGD na etapie oceny zgodności operacji z Programem.