PYTANIE: Pytanie, które pojawiło się w wersji obiegowej wraz z odpowiedzią uzyskaną w śląskim UM. Pozwolę sobie zacytować całość: Pytanie: „Czy będzie możliwe dofinansowanie operacji w ramach premii na rozpoczęcie działalności, gdy wnioskodawca we wniosku założy koszt: zakup minikoparki, np. 85 000 zł czyli więcej niż kwota przyznania dofinansowania, jaką nasze LGD przyjęło na poziomie 50 000 zł? Czy zatem biorąc pod uwagę że w zestawieniu rzeczowo-finansowym ujęto tylko jedną pozycję, jest to dopuszczalne? Czy zatem wnioskodawca może sam określić że kwalifikuje tylko „dopuszczalne” 50 tyś zł, pozostałe koszty ujmując jako niekwalifikowane (będzie to zatem podział w obrębie jednej pozycji zestawienia)”. Odpowiedź z UM: „Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015r.,  o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia. A zatem nie ma możliwości wyboru operacji, których kwota jest niższa lub wyższa od ustalonej w Lokalnej Strategii Rozwoju”Czyli: czy operacja musi w tym przypadku zawierać się w kwocie 50 000 zł – i ani grosza więcej? Wydaje się to niemożliwe do spełnienia.

Pytanie odnosi się do przypadku, w którym wnioskodawca wskazuje wyłącznie jedną pozycję w zestawieniu finansowo-rzeczowym. W przypadku gdy wartość tej pozycji przekracza wysokość możliwego wsparcia (tj. w opisanym przypadku 50 tys. zł) powinna zostać oceniona negatywnie w ramach oceny wstępnej wniosku, gdyż maksymalny próg limitu wsparcia dotyczący danej operacji został przekroczony. Problemem jest jednak nie tyle możliwość wykazania w zestawieniu kosztów przekraczających wartość wnioskowaną, lecz brak możliwości samodzielnego określania części kosztu jako kwalifikowalny lub niekwalifikowalny w ramach jednej pozycji kosztowej.