PYTANIE: Czy wnioskodawca zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą i pozyskać środki na przebudowę nieruchomości pod kątem przystosowania jej do planowanej działalności, musi we wniosku przedstawić pozwolenie na budowę uwzględniające zamiar prowadzenia tam tejże działalności?

Wraz z WOPP wnioskodawca składa inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje i inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy (w przypadku, gdy uzyskanie ich jest wymagane przez odrębne przepisy). Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba, że rodzaj obiektu nie wymaga uzyskania pozwolenia, a wystarczy samo zgłoszenie. W zależności zatem od zakresu robót budowlanych konieczne jest dołączenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Należy również pamiętać, że w ocenie MRiRW projekty finansowane ze środków PROW powinny być przygotowane i przemyślane. Wszelkie pozwolenia i zgłoszenia powinny być zatem dołączone już na etapie WOPP, chyba że Ministerstwo Rolnictwa wyda inne wytyczne w tym zakresie.