PYTANIE: Jakie są obostrzenia dotyczące wkładu własnego w postaci posiadanej nieruchomości? Czy np. budynek może być w trakcie budowy? Czy pozwolenie na budowę musi być wydane nie wcześniej niż w 2014 roku? 
Co rozumieć należy przez „prowadzenie działalności gospodarczej”? Czy wystarczy sam wpis do CEIDG?
Czy np. okres zawieszenia działalności gospodarczej może być wliczany w czas prowadzenia działalności gospodarczej?

Zgodnie z §17 ust. 2 rozporządzenia MRIRW, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1303/2013. Jeżeli nieruchomość stanowi własność wnioskodawcy, jego jednostki organizacyjnej czy też podmiotu powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo, może zostać rozliczona w projekcie wyłącznie w formie wkładu niepieniężnego. Przy określeniu zasad wnoszenia wkładu rzeczowego (niepieniężnego) pomocne mogą być Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego są następujące:

  1. wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom,
  3. wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
  4. wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezalenej ocenie i weryfikacji,
  5. w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej (wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość; mogą być to np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu (stawkę może określać np. taryfikator danej instytucji).
  6. ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność.

Wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne. W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do projektu, współfinansowanie z funduszy strukturalnych lub FS oraz innych środków publicznych (krajowych) nie będących wkładem własnym beneficjenta, nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego, zgodnie z wzorem:

pyt48

Ustawa o swobodzie gospodarczej określa pojęcie działalności gospodarczej tj. działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Przepisy rozporządzenia MRiRW nie wymagają uzyskiwania określonych dochodów z tytułu prowadzenia firmy w okresie poprzedzającym złożenie WOPP. Konieczne jest jednak wykazanie się doświadczeniem i kwalifikacjami w zakresie operacji będącej przedmiotem wsparcia, które zostanie ocenione na etapie oceny zgodności z Programem przez LGD. 

Odnośnie terminu ważności pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego inwestor powinien rozpocząć budowę przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Oznacza to, że pozwolenie na budowę ważne jest 3 lata od wydania. W przeciwnym przypadku pozwolenie na budowę wygasa.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie na rozwijanie działalności gospodarczej jest minimalny okres wykonywania działalności gospodarczej poprzedzający dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (365 dni w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia WOPP). Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienia wykonywania działalności gospodarczej wynika z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zawiesić działalność gospodarczą może jedynie przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Zawieszenia dokonać można zasadniczo na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Celem zawieszenia jest najczęściej zmniejszenie obowiązków oraz zaprzestanie płatności zobowiązań podatkowych przy jednoczesnym formalnym istnieniu przedsiębiorstwa. Okres zawieszenia działalności nie powoduje jednak wstrzymania biegu okresu prowadzenia działalności, który weryfikowany jest na etapie oceny zgodności z Programem.