PYTANIE: Czy członek spółki z o.o. może wnioskować o środki z zakresu podejmowania działalności gospodarczej? Co w przypadku gdy ktoś posiada jedynie udziały w danej spółce – czy to wyklucza go ze starania o środki z zakresu podejmowania działalności gospodarczej?

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Należy zwrócić uwagę, że w polskim prawie istnieją również inne definicje przedsiębiorcy (m.in. są one zawarte w ustawie Kodeks cywilny czy ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów), lecz na potrzeby ustalenia warunków wsparcia ze środków PROW należy posługiwać się pojęciem z ustawy o swobodzie gospodarczej. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Aby mogły zostać uznane za przedsiębiorców muszą wykonywać działalność gospodarczą we własnym imieniu. Prowadzenie działalności we własnym imieniu oznacza prowadzenie jej na własny rachunek i na własne ryzyko. Wskazana cecha pozwala odróżnić przedsiębiorców od pracowników, którzy pracują na rachunek swojego pracodawcy. Osoba wykonująca funkcje w spółce z o.o. nie staje się przedsiębiorcą jedynie z tytułu pełnienia tej funkcji, gdyż działalność ta jest prowadzona na rachunek spółki. Również posiadanie udziałów w spółce z o.o. nie czyni z udziałowca przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawa o swobodzie gospodarczej, chyba że jednocześnie udziałowiec prowadzi działalności gospodarczą (jednoosobową). Szczególnym przypadkiem jest udziałowiec jednoosobowej spółki z o.o. Jest on traktowany przez ZUS jak przedsiębiorca. Oznacza to, że musi co miesiąc odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od postawy wymiaru podawanej co roku przez ZUS. Nie powinno się jednak utożsamiać tego faktu ze statusem przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej. Również w tym przypadku osoba taka będzie mogła się ubiegać o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach środków dostępnych w LSR.