Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem działając na podstawie § 19 ust. 4 punkt 8 Statutu Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem, które odbędzie się w dniu 26.06.2017r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Ośrodku nad Drzewiczką w Nieznamierowicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Powitanie.
 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uzupełnienia składu Zarządu
 6. Uzupełnienie składu Rady
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdanie z działalności statutowej oraz sprawozdanie finansowe Zarządu wraz z przyjęciem bilansu za 2016 rok.
 9. Udzielenie Zarządowi absolutorium za 2016 rok.
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie posiedzenia Walnego Zebrania Członków