Przewodniczący Rady LGD "Wszyscy Razem", w związku z zakończonym naborem wniosków nr 04/2017 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 19 października 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia
 3. Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku
 4. Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępna, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z programem.
 5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 6. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 7. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 8. Niewybranie operacji do finansowania.
 9. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 10. Wybór operacji do dofinansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji wraz ustaleniem kwoty wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 11. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.
 12. Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Marek Mikołajewski