belka loga

Środki finansowe w kwocie 1 650 000,00 zł, o których mowa § 4 ust. 3 Umowy o warunkach  i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z dnia 17 maja 2016 r. finansowane są w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 i wykorzystane zostaną na:

  • koszty bieżące związane z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją strategii.
  • działania animacyjne związane z realizacją Planu Komunikacji stanowiącego złącznik do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Wszyscy Razem"

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Lp.

 

od 25.07.2016 do 31.12.2016

I

Wynagrodzenia dla pracowników biura LGD wraz z narzutami

89590,83

II

Koszty podróży służbowych

5093,15

III

Koszty funkcjonowania biura LGD

12951,34

IV

Koszty Planu Komunikacji (z wyłączeniem szkoleń) oraz koszty promocji

5673,55

V

Koszty szkoleń pracowników, Zarządu i organu decyzyjnego

23795,00

VI

Koszty spotkań informacyjnych i szkoleń dla wnioskodawców/beneficjentów

2367,25

 

Razem

139471,12

Koszty przedstawione zgodnie z §5 ust.1 pkt 24 lit. b Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00017-6933-UM0710005/16 z dnia 17 maja 2016 r. z późn. zm.