belka loga

 

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem

Opoczyńska 35; 26-415 Klwów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.lgdwr.pl

tel.:  (48) 671 00 10 w. 22

NIP: 6010063502

REGON: 141443171

KRS: 0000306299

Ogłoszenie nr 01/2018

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem  ogłasza  nabór  wniosków na operacje grantowe w ramach  poddziałania 19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków

14.01.2019 –28.01.2019

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Forma wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych.

-  63,63 % w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

-  do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Maksymalna kwota dofinansowania oraz intensywność pomocy zgodna z LSR

Na jednego grantobiorcę przewidziano pomoc w formie grantu w wysokości 25 000,00zł. W ramach naboru wniosków udzielonych zostanie łącznie 10 grantów o wartości 25 000,00 zł.Maksymalna kwota wsparcia dotyczy wnioskowanej kwoty pomocy objętej wnioskiem obejmującej publiczne środki wspólnotowe  (wkład EFRROW) oraz publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR i nie dotyczy kwoty obciążającej budżet LSR stanowiącej sumę wkładu EFRROW oraz wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe - w przypadku ubiegania się o wsparcie wnioskodawcy stanowiącego jednostkę sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami o finansach publicznych)

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt grantowy realizowany przez LGD na podstawie operacji grantowych wybranych do dofinansowania.

Grantobiorcą nie może być przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm,) Grantobiorcą nie może być pracownik biura LGD ani członek Zarządu LGD. 

Zakres tematyczny operacji

Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska odpowiadający odpowiednio § 2 ust.1 pkt. 5 lub 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.).

Zakres tematyczny operacji realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2023 LGD „Wszyscy Razem ” (dalej „LSR”) przez:

Cel ogólny nr. 2:Wzmacnianie kapitału mieszkańców i rozwój obszaru LSR

Cel szczegółowy nr:2.2.Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska, Przedsięwzięcie nr. 2.2.1 Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności

Warunki udzielania wsparcia

 

Operacja musi:

-    spełniać warunki określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.),

-     zostać uznana za zgodną z fiszką projektową składaną do biura LGD w okresie poprzedzającym nabór wniosków zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 11 Procedury  przeprowadzania naboru i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych finansowanych z PROW, których beneficjentem jest  lokalna grupa działania „Wszyscy Razem”. Warunkiem pozytywniej oceny warunku jest spełnienie poniższych wymagań:

1) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z fiszą uzgodnioną z LGD na etapie identyfikacji projektu,

2) informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu uszczegóławiają dane z fiszki projektowej i nie powodują znaczącej modyfikacji operacji grantowej, w szczególności założeń i celu.

-   zostać uznana za zgodną z LSR w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

-   osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z dokumentem „Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami” stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,

-   osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 20 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 10 punktów.

-     w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieścić się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Wymagane dokumenty,

potwierdzające spełnienie

warunków udzielenia wsparcia

oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o powierzenie grantu stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Limit dostępnych środków w

ramach Ogłaszanego naboru.

250 000 zł

Informacje o miejscu

udostępnienia LSR, formularza

wniosku o udzielenie wsparcia,

formularza wniosku o płatność

oraz formularza umowy o

udzielenie wsparcia:

Lokalna Strategia Rozwoju, Procedura  przeprowadzania naboru i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych finansowanych z PROW których beneficjentem jest  lokalna grupa działania „Wszyscy Razem” dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdwr.pl

 

Sposób składania wniosku:

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w 2 wersjach papierowych i wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w biurze LGD „Wszyscy Razem ”, ul. Opoczyńska  35; 26-415 Klwów. O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku do biura LGD. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

Załączniki do pobrania:

1. Procedura oceny i wyboru grantów_LGD WR

2. Załącznik 1 do Ogłoszenia

3. Zalacznik_4_do_Ogloszenia

4.Lokalne kryteria wyboru operacji grantowych.