belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem
ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na przedsięwzięcie

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wszyscy Razem

pdf Treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami

belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków

14.11.2022– 28.11.2022

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem"
ul. Szkolna1
26- 434 Gielniów
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Forma wsparcia

do 300 tyś. zł – refundacja kosztów kwalifikowanych wyznaczona w wysokości

 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych - w przypadku pozostałych podmiotów.

Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z poźn. zm.) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2023 LGD „Wszyscy Razem ” (dalej „LSR”) przez:

Cel ogólny nr. 2:Wzmacnianie kapitału mieszkańców i rozwój obszaru LSR

Cel szczegółowy nr:2.1.Rozwój infrastruktury oraz promocja obszaru LSR,

Przedsięwzięcie nr. 2.1.1 Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej.

Warunki udzielania wsparcia

 

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Spełnienie warunków weryfikacji wstępnej, zgodność operacji z LSR, zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uzyskanie minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczność (tj. Dz.U. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 ), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia 2/2022 oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w Ogłoszeniu. (LSR).

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną operacji, zostać oceniona jako zgodna z celami LSR, zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz uzyskać minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 z), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia 2/2022- Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami) oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 41 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 16 punktów.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami przepisami prawa. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Dokumenty potwierdzające wybór towaru lub usługi.

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową.

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego

37 337,05 EUR/ 149 348,20 PL, co wynika z przyjęcia limitu środków w walucie EUR po kursie stałym 4.00 PLN/EUR

Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

LSR, procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdwr.pl.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w 2 wersjach papierowych i wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w biurze LGD „Wszyscy Razem ”.

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku do biura LGD. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Załączniki:

wordZałącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

wordZałącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 2/2022.

wordZałącznik nr 3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

wordZałącznik nr 4. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową

belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wszyscy Razem

pdf Nabór nr 1/2022 – Rozwój Działalności Gospodarczej

belka loga

Gielniów , dnia 08.02.2022r.

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, uprzejmie informuje,  że w dniu 15.02.2022r. o godz. 13.00 w sali  konferencyjnej w biurze LGD „Wszyscy Razem”                          ul. Szkolna 1 , 26 – 434 Gielniów odbędzie posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie kworum.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie informacji o złożonym proteście dotyczącym naboru wniosków 3/2021 organizowanym  przez LGD w okresie od 22.11.2021r. do 07.12.2021r.
  7. Dyskusja nad złożonym protestem.
  8. Dokonanie ponownej weryfikacji oceny projektu złożonego w ramach protestu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia złożonego protestu.
  10. Wolne wnioski i zapytania.
  11. Zamknięcie obrad.


                                                                                    

                                                                                                            Przewodniczący Rady - Marek Mikołajewski

 

 

Podkategorie