belka loga

Gielniów , dnia 08.02.2022r.

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, uprzejmie informuje,  że w dniu 15.02.2022r. o godz. 13.00 w sali  konferencyjnej w biurze LGD „Wszyscy Razem”                          ul. Szkolna 1 , 26 – 434 Gielniów odbędzie posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie kworum.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie informacji o złożonym proteście dotyczącym naboru wniosków 3/2021 organizowanym  przez LGD w okresie od 22.11.2021r. do 07.12.2021r.
  7. Dyskusja nad złożonym protestem.
  8. Dokonanie ponownej weryfikacji oceny projektu złożonego w ramach protestu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia złożonego protestu.
  10. Wolne wnioski i zapytania.
  11. Zamknięcie obrad.


                                                                                    

                                                                                                            Przewodniczący Rady - Marek Mikołajewski