belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem z siedzibą w Gielniowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków

22.11.2021–07.12.2021

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem ”
ul. Szkolna 1
26-434 Gielniów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Forma wsparcia

Premia w wysokości 70 000,00 zł

Premia będzie wypłacana (pierwsza transza w wysokości 56 000 zł, co stanowi 80% kwoty pomocy, druga transza w wysokości 14 000 zł, co stanowi 20% kwoty pomocy) w formie płatności ryczałtowej na poniesienie kosztów kwalifikowanych, wskazanych we wniosku i biznesplanie. Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy składa się w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wniosek o płatność drugiej transzy pomocy składa się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r. Druga transza płatności jest wypłacana jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

Zakres tematyczny operacji

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772, poz. 1588) albo (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.). Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2023 LGD „Wszyscy Razem ” (dalej „LSR”) przez:

Cel ogólny nr. 1. Kreowanie oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego obszaru LSR.
Cel szczegółowy nr: 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
Przedsięwzięcie nr: 1.1.1 Bądź przedsiębiorczy- kreowanie postaw przedsiębiorczych i wsparcie inicjatyw gospodarczych
(Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 3/2021)

Warunki udzielania wsparcia

 

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Spełnienie warunków weryfikacji wstępnej, zgodność operacji z LSR, zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uzyskanie minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczność (tj. Dz.U. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 ), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia 03/2021 oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w Ogłoszeniu. (LSR).

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną operacji, zostać oceniona jako zgodna z celami LSR, zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz uzyskać minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 z), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia 03/2021- Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.) oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 51 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 20 punktów.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami przepisami prawa. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową – załącznik nr 4 do ogłoszenia 3/2021.

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego

172 900,00 EUR/ 691 600,00 PLN, co wynika z przyjęcia limitu środków w walucie EUR po kursie stałym 4.00 PLN/EUR

Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie następnie przeliczony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

LSR, Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdwr.pl.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w 2 wersjach papierowych i wersji elektronicznej w biurze LGD „Wszyscy Razem ”.

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku do biura LGD. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Do pobrania:
word Załacznik nr 1
word Załącznik nr 2
word Załącznik nr 3
word Załącznik nr 4