belka loga

 

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie:

Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności
wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wszyscy Razem

 

Załączniki:

Ogłoszenie. 

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 1/2020.

Załącznik nr 3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową

Załącznik nr 5. Oświadczenie RODO