belka loga

NABÓR FISZEK NA OPERACJE GRANTOWE

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza do składania fiszek projektów na operacje grantowe.

W najbliższym czasie LGD planuje ogłosić nabór na operacje grantowe w celu wyboru Grantobiorców i udzielenia im grantów. Nabór wniosków poprzedza zebranie fiszek projektowych. Na podstawie fiszek LGD opracuje ogłoszenie o naborze i ogłosi nabór wniosków o powierzenie grantu.

Granty są to operacje, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm.). Nazwa projektu grantowego planowanego do realizacji przez LGD brzmieć będzie Podnoszenie kapitału społecznego wraz z ochrona środowiska . LGD zamierza zrealizować jeden projekt grantowy na łączną kwotę 250 000 zł. W ramach tej kwoty udzielone zostaną granty. Na jednego grantobiorcę przewidziano pomoc w formie grantu w wysokości 25 000 zł. Planuje się udzielenie łącznie 10 grantów grantów po 25 000 zł.

Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD Grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji (operacja grantowa). Nabór grantobiorców odbywać się będzie zgodnie z Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru Grantobiorców w ramach projektów grantowych finansowanych z PROW, których beneficjentem jest Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”, załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Na etapie oceny zgodności operacji z LSR (CZĘŚĆ B: OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, CZĘŚĆ B1: OCENA   ZGODNOŚCI OPERACJI Z CELAMI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR), 4. Zgodność wniosku o dofinansowanie z fiszą projektową z etapu identyfikacji projektu) nastąpi weryfikacja zgodności wniosku o powierzenie grantu z fiszką projektową. Warunkiem pozytywniej oceny kryterium jest spełnienie poniższych wymagań:

1) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z fiszą uzgodnioną z LGD na etapie identyfikacji projektu,

2) informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu uszczegóławiają dane z fiszki projektowej i nie powodują znaczącej modyfikacji operacji grantowej, w szczególności założeń i celu.

 

  1. Zakres tematyczny

Zakres tematyczny projektu grantowego obejmować będzie operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390), tj. Podnoszenie kapitału społecznego wraz z ochrona środowiska .

  1. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR

Cel ogólny nr. 2:Wzmacnianie kapitału mieszkańców i rozwój obszaru LSR

Cel szczegółowy nr:2.2.Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska, Przedsięwzięcie nr. 2.2.1 Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności

 

III. Planowane do osiągniecia wskaźniki

Wskaźnik oddziaływania: Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej u mieszkańców obszaru partnerstwa (%) - wskaźnik jakościowy

Wskaźnik rezultatu: Wzrost zadowolenia z życia mieszkańców obszaru LSR (%) - wskaźnik jakościowy

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń przeprowadzonych na obszarze LSR - wskaźnik ilościowy.

Liczba udzielonych grantów - wskaźnik ilościowy.

 

  1. Cel projektu

 

Projekt ma oddziaływać na zidentyfikowany problem obszaru LSR jakim jest potrzeba wzmacniania kapitału społecznego mieszkańców LSR, poprzez zakres pomocy umożliwiającej uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych, kreowanie tych wydarzeń oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców dzięki szkoleniom edukacyjnym. Założone cele i przedsięwzięcia są zgodne i wpisują się w cele ogólne PROW.

 

  1. Termin realizacji projektu

Termin zakończenia projektu grantowego nie może przekraczać okresu 6 miesięcy od daty udzielenia grantu.

 

  1. Forma wsparcia:

Finansowanie grantów realizowane jest ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju. Pomoc na operację grantową jest przyznawana  w wysokości określonej w LSR, 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych oraz 100% – w przypadku pozostałych podmiotów. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt. Grantobiorcą nie może być przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), Grantobiorcą nie może być pracownik biura LGD ani członek Zarządu LGD. 

VII. Wysokość grantów:

LGD zamierza zrealizować jeden projekt grantowy na kwotę 250 000 zł. Na jednego grantobiorcę przewidziano pomoc w formie grantu w wysokości 25 000 zł. Określenie limitu w formie przedziału podyktowane zostało konsultacjami, jacy potencjalni beneficjenci będą zainteresowani realizacją takiego projektu. Wyniki konsultacji wskazały, iż wnioskodawcami będą różne podmioty, które dysponują zróżnicowanym zasobem środków własnych. Całkowita wartość operacji obejmuje sumę kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych operacji. Planuje się udzielenie łącznie 10 grantów po 25 000 zł.

 

VIII. Obowiązujące kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do informacji - Wykaz lokalnych kryteriów wyboru grantów.

 

  1. Termin i sposób składania fiszek

Termin i miejsce składania fiszek grantu w ramach projektu grantowego: 10.12.2018 r. – 14.12.2018 r. w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Fiszki składane powinny być w formie pisemnej na formularzu będącym załącznikiem do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Procedura przeprowadzania naboru i wyboru Grantobiorców w ramach projektów grantowych finansowanych z PROW, których beneficjentem jest Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”.

Załącznik 2 - Fiszka grantu w ramach projektu grantowego.

Załącznik 3 - Wykaz lokalnych kryteriów wyboru grantów.

 

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU.