Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania.

Prezentowany projekt zmiany  Lokalnej Strategii Rozwoju  Wszyscy Razem zakłada zmianę w Planie działania i realizacji wskaźników monitorowania LSR. Celem zmiany jest wydatkowanie środków w ramach strategii, które pozostały niewydatkowanie z naborów ogłaszanych przez LGD na podejmowanie działalności gospodarczej. W ramach naboru wniosków w czerwcu 2020 roku na  przedsięwzięcie „Bądź przedsiębiorczy – kreowanie postaw przedsiębiorczych i wsparcie inicjatyw gospodarczych”. Nabór 1/2020 trwał od 1 czerwca  do 15 czerwca 2020r. W ramach naboru wniosków wybrano do dofinansowania wnioski w kwocie 400 tys. zł w stosunku do udostępnionej 500 tys. zł. Kolejna zmiana dotyczy niewykorzystanych środków z naboru 02/2019 w zakresie przedsięwzięcia 2.1.2 Promocja zasobów i produktów lokalnych w kwocie 53 tys. zł. Środki będą zostają udostępnione na przedsięwzięcie 2. 2.1. Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności  udostępnione dla organizacji pozarządowych.

 

Do pobrania:

1. Formularz uwag do aktualizacji LSR

2. Plan działa.