Na podstawie Regulaminu biura LGD Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem w związku        z koniecznością ustalenia zasad z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ustala się zasady udzielania doradztwa i świadczenia działań informacyjno-promocyjnych dla wnioskodawców i beneficjentów w ramach LSR Wszyscy Razem.

  • 1. Doradztwo świadczone przez pracowników LGD Wszyscy Razem świadczone jest świadczone od wtorku do piątku w godzinach 9:00-15:00. Doradztwo nie jest świadczone w poniedziałki które są przeznaczone na pozostałe prace bieżące stowarzyszenia. Obowiązują zapisy w formie telefonicznej lub mailowej.

 

  • 2. Doradztwo świadczone jest wyłącznie w formie zdalnej. Pracownik biura ustala telefonicznie z wnioskodawcą termin oraz narzędzie do kontaktu (połączenie telefoniczne, widorozmowa, skype, google meet, Zoom Meeting itp.). Do wnioskodawcy lub beneficjenta na adres mailowy wysyłany jest link do spotkania.
  • 3. Czas trwania doradztwa nie powinien przekroczyć 60 minut. Z tytułu udzielonego doradztwa wnioskodawcy zostanie wystawione zaświadczenie, którego skan zostanie przesłany na podany przez wnioskodawcę mail, oryginał zaświadczenia będzie załączony do ewidencji doradztwa prowadzonej przez LGD.
  • 4. W wyjątkowych sytuacjach tj. brak dostępu do internetu, za zgodą pracownika biura doradztwo może się odbyć stacjonarnie w biurze LGD z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności obejmujących w szczególności:
  • przed rozpoczęciem doradztwa wnioskodawca zobowiązany jest do dezynfekcji rąk
  • podczas udzielania doradztwa wnioskodawca oraz pracownik biura LGD zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa (maseczką lub przyłbicą).
  • w przypadku gdy wnioskodawca nie będzie zasłaniał ust i nosa, pracownik biura LGD może odmówić lub skrócić usługę doradztwa
  • bezwzględny zakaz przebywania w biurze LGD osób towarzyszących wnioskodawcy jeżeli nie jest niezbędne do właściwego skorzystania z doradztwa.
  • 5. W biurze LGD obowiązuje nakaz zachowania bezpiecznej odległości 1,5 m pracowników od wnioskodawcy lub beneficjenta.