W dniu 11 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Ostoja Huzara w Gielniowie odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu i sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za 2020 rok. Udzielono również absolutorium Zarządowi za poprzedni rok. Rok obrotowy zakończony został z zyskiem z działalności statutowej.

Spotkanie było również okazją do podsumowania działalności LGD w ubiegłym roku    i prezentacji planów na IV kwartał 2021 roku, kiedy LGD planuje kolejne nabory projektów konkursowych. Dzięki wytężonej pracy LGD, stowarzyszenie otrzymało ponad 2 mln zł dodatkowych środków na wdrożenie lokalnej strategii rozwoju. Środki te przeznaczone zostaną na nabory na premię na podjęcie działalności gospodarczej, gdzie postanowiono  o zwiększeniu kwoty premii do 60 tys. zł. Ogłoszony zostanie również kolejny nabór wniosków w ramach infrastruktury gminnej, co pozwoli na sfinansowanie ogólnodostępnej   i niekomercyjnej infrastruktury tj. place zabaw, ścieżki rowerowe, mała architektura i remonty świetlic wiejskich.

Walne Zebranie Członków  odbyło się w reżimie epidemicznym z zachowaniem dystansu społecznego. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom zebrania za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.