belka loga

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem" działając na podstawie §19 ust. 4 punkt 8 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem", które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. ( środa ) o godzinie 15:00 w Klwowie - Zajazd Lwowski, ul. Opoczyńska 45 A, 26-415 Klwów.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków
  3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2021 rok.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Z dokumentami stanowiącymi załączniki, można zapoznać się osobiście od poniedziałku do piątku w biurze LGD „Wszyscy Razem" przy ulicy Szkolnej 1, 26-434 Gielniów, w godzinach 7.30 - 15.30 lub 30 min przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków LGD „Wszyscy Razem".

Marian Kmieciak
Prezes Zarządu
LGD Wszyscy Razem