Dotyczy: zapytania ofertowego nr 3/2022 dotyczącej usługi pt. organizacja wizyty studyjno-szkoleniowej do Włoch

  1. Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” ul. Szkolna 1, 26-434 Gielniów NIP: 6010063502 REGON: 141443171 KRS: 0000306299 informuje o wyborze oferty w zapytaniu pt. organizacja studyjno-szkoleniowej do Włoch.

Zapytanie ofertowe o numerze 3/2022 zostało opublikowane na stronie internetowej LGD w dniu 23 września 2022 r. Oferty należało złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2022 r. do godz. 9.00 w biurze LGD.

  1. W odpowiedzi na zapytanie ofertę złożył jeden podmiot, Spośród złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów oceny, łącznie 100 pkt z czego:
  • kryterium a) Cena - maksymalna liczba punktów: 50 pkt
  • kryterium b) Proponowany harmonogram wizyty – maksymalna liczba punktów: 40 pkt
  • kryterium nr c) Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie sposobów ich minimalizowania -Maksymalna liczba punktów: 10 pkt
  1. Ranking ofert złożonych przez poszczególnych Oferentów:

Lp.

Nazwa (firma) adres oferenta

Cena ofertowa

Proponowany harmonogram wizyty

Identyfikacja ryzyka realizacji usługi oraz określenie sposobów ich minimalizowania

Suma otrzymanych punktów

Liczba pkt w kryterium

Liczba pkt w kryterium

Liczba pkt w kryterium

1.

MM CONSULT sp. z o.o.
ul. Płocka 15c lok. 4
01-231 Warszawa
KRS: 0000813826
REGON: 384866265
NIP: 5272912031

84 500 zł
50,00 pkt

TAK
40,00 pkt

TAK
10,00 pkt

100,00 pkt

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta firmy MM CONSULT sp. z o.o. Oferta uzyskała 100,00 pkt w ramach oceny ofert. Oferta spełnia podane wymagania w zapytaniu ofertowym. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

  1. Odrzucone oferty.

Nie dokonano odrzucenia żadnej oferty.

pdfPełna treść zawiadomienia