belka loga

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem" działając na podstawie § 19 ust 4 punkt 8 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem", które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. ( wtorek ) o godzinie 15:00 w Zajeździe Ostoja Huzara, ul. Piłsudskiego 97,26-434 Gielniów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności statutowej Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wybór nowych władz Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada).
 11. Ukonstytuowanie nowych władz.
 12. Wolne głosy i wnioski
 13. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Z dokumentami stanowiącymi załączniki, można zapoznać się osobiście od poniedziałku do piątku w biurze LGD „Wszyscy Razem" przy ulicy Szkolnej 1, 26-434 Gielniów, w godzinach 7.30 - 15.30 lub 30 min przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków LGD „Wszyscy Razem".